Living Lab: 100 Houses – data in ruil voor woonruimte

In Helmond is een opvallend project van start gegaan. 100 nieuwbouwwoningen worden daar volledig uitgerust met sensoren. Bewoners betalen de huur met data over hun dagelijkse leven.

Living Lab: 100 Houses

Het project heet ‘Living Lab: 100 Houses’ en is een initiatief van UNSense, het zusterbedrijf van het architectenbureau UNStudio. Volgens de website van UNSense vormt de nieuwe wijk een dwarsdoorsnede van de samenleving. Het belangrijkste doel is ‘middels een transparant en flexibel urban data platform, samen met de inwoners onderzoeken hoe data kunnen worden aangewend om de leefomstandigheden te verbeteren, de steden schoner, beter toegankelijk en beter betaalbaar te maken’, aldus de website.

Op dit moment smeedt UNSense een consortium van bedrijven die wel brood zien in data van bewoners. Feitelijk betalen die bedrijven een groot deel van de huur, in ruil voor data van de bewoners. Over een half jaar kunnen geïnteresseerde huurders zich aanmelden.

Board of ethics

Het project wil de privacy van deelnemers zo goed mogelijk beschermen. UNSense heeft een ‘board of ethics’ ingesteld die moet voorkomen dat bewoners akkoord gaan met zaken waarvan ze de implicaties moeten kunnen inschatten. Bewoners bepalen zelf welke data ze delen. Het idee is dat de bewoners zelf profiteren van de data die zij delen.

Brainport Smart District

Het woonproject is onderdeel van een groter experiment: Brainport Smart District, een nieuw op te leveren district in stadsdeel Brandevoort II. Het district dient het als speeltuin voor nieuwe ideeën en initiatieven rondom technologie, leefbaarheid en duurzaamheid in en van de openbare ruimte. Zo worden in de wijk lantaarnpalen geplaatst met sensoren die lawaai, beweging en luchtkwaliteit registeren. Ook smartphones kunnen op die manier gevolgd worden. Verder vindt er onder andere schone energieopwekking plaats en delen bewoners elkaars auto’s voor maximale efficiency. De gemeente wil bovendien sensoren plaatsen in de rioleringen, zodat ze uit de ontlasting van de bewoners medische conclusies kunnen trekken.

Sidewalk Labs

Dergelijke projecten als in Helmond zijn niet uniek. Het past naadloos in de toenemende populariteit van ‘smart city’-concepten, waarbij sensoren en data-analyse de leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid van stedelijke omgevingen moet vergroten. Zo vond in Toronto een soortgelijk project plaats: Sidewalk Labs. Dit zusterbedrijf van Alphabet (het bedrijf achter Google) verzamelde via sensoren in prullenbakken en lantaarnpalen gegevens over de wijk. Dat resulteerde echter in een discussie: wie is precies eigenaar van de gegevens? Peter Portheine, directeur van Brainport Smart District, zegt in het FD dat zij dergelijke situaties absoluut willen voorkomen.

Privacy als zorgenkind

Het grootste ‘zorgenkindje’ bij dergelijke projecten is de privacy. Het concept staat of valt bij het verzamelen en analyseren van data. Het ‘100 Houses’-project overschrijdt in ieder geval ogenschijnlijk een belangrijke grens: die van het privédomein. Waar veel smart city-concepten uitgaan van data uit de openbare ruimte, vindt hier de dataverzameling letterlijk achter de voordeur plaats.

Niet onwenselijk

Zijn dergelijke projecten daarom onwenselijk? Wat ons betreft is het te vroeg om daarover conclusies te trekken. De precieze invulling en manier waarop de dataverzameling plaatsvindt is daarvoor nog te onzeker. Het is bij dergelijke projecten wel zeer belangrijk een vinger aan de pols te houden en goed de grenzen te bewaken van wat wenselijk is. De wettelijke eisen die de AVG stelt aan de verzameling en verwerking van betrokken is daarbij een absoluut minimum. De uitgesproken intenties rondom privacybewaking, de ingestelde privacycommissie en de belofte met elkaar over het onderwerp in gesprek te blijven zijn in ieder geval lovenswaardige initiatieven.

Eerlijke keuze

Privacy is wat ons betreft een zeer groot goed. Het is een absolute basisvoorwaarde voor welzijn en menselijke waardigheid. Betrokkenen moeten niet alleen te allen tijde ‘in control’ blijven, maar er moet ook sprake zijn van een eerlijke keuze. Wie besluit niet mee te doen met dergelijke activiteiten, mag niet al te zeer in het nadeel gesteld worden. Dan is immers de keuze niet meer ‘vrij’ en worden betrokkenen min of meer gedwongen hun privéleven bloot te geven. Dat kan nooit een wenselijke situatie zijn.

Projecten als deze zijn veelbelovend en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en welzijn van leefomgevingen. Maar het zorgt ook voor een zeer precaire balans tussen de waarde van privacy, wenselijkheid en ethiek. Continue conversatie over die balans met alle betrokken partijen is niet alleen wenselijk, maar ronduit noodzakelijke voorwaarde voor succes.

Symposium ‘Update AVG voor het onderwijs – Next steps’

Symposium ‘Update AVG voor het onderwijs – Next steps’

Op woensdag 12 februari 2020 organiseerde YourSafetynet een symposium over Onderwijs en AVG voor bestuurders, schoolleiders, Bovenschoolse ICT-Coördinatoren (BIC), stafmedewerkers, FG-ers, kwartiermakers, privacy officers en iedereen die zich bezighoudt met AVG in het onderwijs.