Wat is een Vrijwaringsovereenkomst?

Een vrijwaringsovereenkomst is een afspraak waarin twee partijen met elkaar overeenkomen dat de ene partij de aansprakelijkheid overneemt van de andere partij.

Lees meer

In het kort: Een vrijwaringsovereenkomst is een afspraak waarin twee partijen met elkaar overeenkomen dat de ene partij de aansprakelijkheid overneemt van de andere partij. Die andere partij wordt als het ware ‘gevrijwaard’ van aansprakelijkheid.

Wat is de relatie tussen een vrijwaringsovereenkomst en de privacywetgeving?

Wanneer een organisatie op eigen initiatief persoonsgegevens verwerkt, moet het zich houden aan de privacywetgeving. Dat geldt ook wanneer een natuurlijk persoon dat doet. Deze rechtspersoon of natuurlijke persoon zijn verantwoordelijk voor een verwerking volgens de spelregels van de privacywetgeving.

In sommige gevallen besteedt de verantwoordelijke een deel van of de gehele verwerking uit aan een derde partij. Zo’n partij noemen we een ‘externe verwerker’. Dat kan bijvoorbeeld een externe ICT-beheerder, salarisadministratie, administratiekantoor zijn, of een cloudprovider die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, rapporteert, vernietigt of bewaart. Het is voor zo’n externe partij belangrijk dat de de verantwoordelijke de persoonsgegevens volgens de geldende privacywetgeving beschikbaar stelt. Dat wil zeggen dat de persoonsgevoelige informatie rechtmatig is verkregen, de bewaartermijn is gerespecteerd en dat de verwerking uiteraard altijd met instemming van de betrokkene plaatsvindt.

Ook in die gevallen blijft de verantwoordelijke, ofwel de initiatiefnemer van de verwerking, uiteindelijk eindverantwoordelijk. Heeft de cloudprovider of het incassobureau bijvoorbeeld een datalek, dan kan de verantwoordelijke zich niet verschuilen achter de ‘schuld van de ander’. Op die manier voorkomt de wetgevende macht dat partijen zich achter elkaar verschuilen.

Toch is de externe verwerker bij een incident niet geheel zeker dat hij of zij wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid. De verwerker is dan wel niet ‘voor de wet’ verantwoordelijk voor het datalek, maar kan bijvoorbeeld wel mede aansprakelijk gesteld worden door fouten die door de verantwoordelijke zijn gemaakt. Een vrijwaringsovereenkomst voorkomt dat het op welke manier dan ook ‘medeschuldig’ of aansprakelijk gesteld kan worden voor verwerkingen zoals opgelegd of uitgevoerd door de verantwoordelijke partij.

Is een vrijwaringsovereenkomst altijd verplicht?

Nee, een vrijwaringsovereenkomst is in geen enkel geval verplicht.

In veel gevallen is het zelfs niet van toepassing. Wanneer je als organisatie niet samenwerkt met derde partijen voor de verwerking van persoonsgegevens, dan valt er wat betreft de verantwoordelijkheid voor de privacy niets te vrijwaren. Je kunt je eigen organisatie nooit vrijwaren van verantwoordelijkheid voor een correcte verwerking van persoonsgegevens. Een vrijwaringsovereenkomst kun je namelijk niet afsluiten met de betrokkenen. Het recht op privacy is niet onderhandelbaar.

Welke vorm heeft een vrijwaringsovereenkomst doorgaans?

Een vrijwaringsovereenkomst zien we in de praktijk vooral terug als een clausule in de verwerkersovereenkomst.

Wat is het verschil tussen een indemnification agreement en een vrijwaringsovereenkomst?

Niets. Indemnification agreement is de letterlijke Engelse vertaling van een vrijwaringsovereenkomst.

Is het laten opstellen van een vrijwaringsovereenkomst verstandig?

Voor externe verwerkers is een vrijwaringsovereenkomst in sommige gevallen zeer verstandig. Wanneer de verantwoordelijke partij zich duidelijk niet houdt aan de spelregels van de privacywetgeving, dan kan de verwerker zich zonder vrijwaringsovereenkomst zich flink in de vingers snijden.

De verantwoordelijke is echter niet verplicht om akkoord te gaan met de vrijwaringsovereenkomst. In de praktijk kan dat betekenen dat de verantwoordelijke partij bijvoorbeeld naar een concurrent gaat die deze eis niet op tafel legt.

Ontslaat een vrijwaringsovereenkomst de verwerker van goede zorg over persoonsgegevens?

Nee, absoluut niet. Een vrijwaringsovereenkomst is geen vrijbrief om van de verwerking een potje te maken. Kan de verantwoordelijke bewijzen dat bijvoorbeeld een datalek geheel te wijten is aan de verwerker, dan kan deze alsnog hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Wat is dataminimalisatie?

De AVG / GDPR kent een regelmatig terugkerend begrip: dataminimalisatie. Dit houdt in dat je als organisatie niet meer gegevens mag verzamelen dat strikt noodzakelijk voor het beoogde doel. Of zoals in de wettekst officieel gesproken wordt: Dataminimalisatie houdt in dat bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens mogen worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt zullen worden te bereiken.

Lees meer
Wat is recht op vergetelheid?

Wat is recht op vergetelheid?

In de AVG / GDPR is in Artikel 17 een belangrijk nieuw recht voor betrokkenen opgenomen: het recht op vergetelheid. Dit geeft betrokkenen het recht op verwijdering van al zijn of haar persoonsgegevens. Dit is een van de manieren waarop de EU haar burgers meer controle en zeggenschap wil geven over hun privacygevoelige data.

Wat is privacy by design?

Wat is privacy by design?

Privacy by design wil zeggen dat je tijdens de ontwikkeling van een product of dienst zo goed mogelijk rekening houdt met de privacy van de gebruiker. In het Nederlands wordt dit principe ook wel aangeduid met ‘Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen’.

YourSafetynet Q&A (YourSafetynet geeft antwoord)

De ontwikkelingen rondom dataprivacy, IT-beleid, de privacywetgeving en aanverwante onderwerpen gaan razendsnel en er worden veel nieuwe termen geïntroduceerd. Onze Q&A geeft inzicht in deze nieuwe terminologieën.

Op Weg Naar De GDPR - Whitepaper YourSafetynet

Whitepaper:
Op weg naar de GDPR

Inmiddels is de nieuwe privacywetgeving AVG een feit. Wat moet je weten? Wat moet je regelen? Onze uitgebreide whitepaper vertelt je alles.